Všichni jsou si rovni co do důstojnosti a práv

Článek 1


Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

 

Úvodní článek Všeobecné deklarace lidských práv garantuje rovnost a důstojnost všech lidí. Lidé by spolu také měli jednat v duchu bratrství, což je ideál objevující se i v mnohých náboženstvích a filozofických proudech, avšak realita je bohužel naprosto odlišná, o čemž se denně přesvědčujeme.


V čem tedy spočívá význam současného konceptu lidských práv, když ani jejich jasné definování a uznání nezabránilo dalším konfliktům a zločinům proti lidskosti, což mělo být jejich hlavním posláním? Stručně si můžeme odpovědět asi tak, že Všeobecná deklarace představuje bezpochyby nejucelenější koncepci lidských práv, na jejíž tvorbě se podíleli zástupci z různých civilizačních prostředí. Odhlasována byla v roce 1948 valnou většinou členských států OSN. Všeobecná deklarace lidských práv, ve které jsou lidská práva definována, je sice právně nezávazná, mnoho států však implementovalo jednotlivá práva do svých právních řádů a Všeobecná deklarace je též předlohou pro později vzniklé právně závazné dokumenty. Všeobecná deklarace lidských práv je také konkrétním vymezením základních práv, o které se mohou opírat organizace, jež bojují proti jejich porušování.


Samozřejmě existují i hlasy kritizující současný lidskoprávní model, ale ačkoli je zřejmé, že tento model není perfektní, bývá Všeobecná deklarace některými odborníky označována za nejvýznamnější dokument 20. století. Byla přijata po téměř 1 400 kolech hlasování o prakticky každém slově a větě a přeložena do téměř 350 jazyků a nářečí, což ji činí nejpřekládanějším dokumentem světa.

 

Metodika pod tímto článkem je základním úvodem do lidských práv. Studenti si shrnou, co již o lidských právech vědí, rozšíří si své znalosti, určí na reálných případech, která lidská práva v nich byla porušena, a uvědomí si konkrétní důsledky potlačování lidských práv v praxi. Ani zdaleka se nejedná  o vyčerpávající vhled do lidskoprávní problematiky, která je velmi komplexní a pestrá, nicméně po této hodině by se lidská práva měla studentům jevit mnohem konkrétněji.