FAIR PLAY je novým vzdělávacícm projektem Amnesty International zaměřeným na lidská práva a prevenci diskriminace, rasismu a extrémismu.

Prostřednictvím lidskoprávního vzdělávání usnadňuje Projekt orientaci mladých lidí v uvedených tématech a vede je k aktivnímu zapojení do studentských akcí na podporu lidských práv, k práci s vlastními předsudky a k možnosti aktivně reagovat na xenofobní a rasistické projevy ve společnosti.

V rámci FAIR PLAY probíhá dlouhodobá spolupráce s několika vybranými školami a nízkoprahovými kluby na různých místech České republiky. Součástí projektu FAIR PLAY - studenti za rovnoprávnost jsou i semináře pro pedagogy.

 

Nabídka vzdělávacích programů pro školy

Nabídka vzdělávacích programů pro nízkoprahové kluby

 

Zdroje - seminář pro pedagogy projektu FAIR PLAY

 

Já a oni jsme my – náměty a nápady pro multikulturní výchovu - příručka organizace In Iustitia zabývající se extermismem a násilím z nenávisti

 

Hrozby neonacismu, příležitosti demokracie - příručka sdružení Asi-milovaní vytvořená ve spolupráci s programem Variant Člověka v tísni. Obsahuje jak teoretické informace o pro učitele, tak i náměty a tipy pro jak s těmito tématy pracovat ve škole.

KOMPAS - Manuál k výchově k lidským právům - objemná příručka Rady Evropy obsahující jak teoretické informace o lidských právech, tak bezpočet aktivit do hodiny i mimo ni.

 

Druhá směna – Jak využít literaturu Romů ve výuce -unikátní příručka pro pedagogy sdružení Romea věnující se romské literatuře a způsobům, jak začlenit tato témata do výuky

 

Druhá směna – Jak využít dějiny Romů ve výuce - unikátní příručka pro pedagogy sdružení Romea věnující se dějinám Romů a způsobům, jak začlenit tato témata do výuky

 

Osobnostní a sociální výchova - webové stránky, vzdělávací programy pro učitele a žáky

 

Knihy:

Navrátil, P. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003.

Průcha, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004.

Průcha, J. Multikulturní výchova. Praha: Triton, 2006.

Šišková, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2008.

Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008.