Evropská unie a lidská práva

23.7.2021

Evropská unie

Od roku 2004 je Česká republika jedním ze členů mezinárodní spolupráce 27 evropských států usilujících o bližší ekonomickou, politickou a společenskou spolupráci. Především hospodářské výhody jsou patrné hned na první pohled a bývají nevíce diskutované jako základní pilíř, na kterém stojí veškerá mezistátní spolupráce. Krom již zmíněných dimenzí spolupráce, Evropská unie zaručuje všem občanům členských států jistotu, že jejich práva a svobody budou dodržovány. Na to, která to jsou, jak bývají zaručovány a na to, co se stane v případě jejich porušení, se podíváme v tomto článku.

 

Základním právním dokumentem organizace je Smlouva o Evropské Unii (SEU) neboli Maastrichtská smlouva z roku 1993, jejichž schválení všemi členy stvrzovalo založení mezinárodní spolupráce. Hned v Hlavě I., Společných ustanoveních, se druhý článek věnuje hodnotám a říká, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“ (Článek 2. SEU, Úřední věstník Evropské unie, 2012). V téže Hlavě, ovšem ve Článku 3, se píše o mírové spolupráci mezi EU a vnějším světem: „Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých občanů. Přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv, především práv dítěte, a k přísnému dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace spojených národů.“ (Článek 3. SEU, tamtéž) Tomu prohlášení Evropská Unie podřizuje veškeré aktivity, angažovanost a cíle v zahraniční politice. Konkrétněji k lidským právům se Úmluva vyjadřuje o několik odstavců níže, ve Článku 6: „Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy.“ (Článek 6. SEU, tamtéž). Vyčtená chráněná práva jsou totožná s těmi uvedenými v Listině základních práv a svobod.

Všechny uvedené stanovy musí být dodržovány ve všech politikách a aktivitách, které Evropská unie vyvíjí bez výjimky. Zároveň propojuje tyto zásady s vývojem moderních technologií a posilováním odolnosti jedinců i společnosti. EU úzce spolupracuje s řadou zemí rozvojového světa a navazuje i podrobný dialog o tom, jak lidskoprávní situaci v daných zemích zlepšit. Ostatně, dodržování lidských práv, nebo minimálně úsilí o jejich dodržování, bývá jednou z hlavních podmínek k tomu, aby se spolupráce mezi oběma stranami udržela a prohloubila. Především v rámci obchodování bývá do smluv mezi státy vkládána doložka o lidských právech. Navíc, situace v každé zemi je odlišná, proto i podmínky spolupráce se v jednotlivých případech liší dle přísnosti nebo různých přechodových období (tj. že na přijetí některých norem mají státy delší čas a někdy i získají přídatnou asistenci ze strany EU). V některých zemích je situace tak složitá, že není možné vést konstruktivní lidskoprávní dialog s vládou dané země, proto Evropská unie podporuje nevládní organizace, které bojují za občanskou společnost a prosazování důstojných a spravedlivých podmínek, a to bez výslovného souhlasu vlády, například otevřeně podporuje běloruskou opozici, nebo novináře v nesvobodných režimech (Lerch, 2021).

Jestliže se proti zásadám proviní členský stát, mohou mu být odepřena některá práva vyplývající ze Smluv – typicky jde o pozastavení možnosti hlasování v Evropské Radě, jejíž nejvýznamnější činností je zasedání hlav členských států a rozhodování o dalším směřování EU (Článek 7, odst. 3, tamtéž). Od roku 2020 může Evropská unie dodržování lidských práv vymáhat v celosvětovém měřítku. Tím se rozumí, že může například omezovat obchod s provinilou zemí nebo zavést dopravní či cestovní restrikce. To bývá pro země citelnou ránou, protože EU je silným obchodním partnerem, který má zásadní vliv na domácí hospodářskou prosperitu. Taková opatření mohou být uvalena na fyzické i právní osoby, státní i nestátní subjekty (Nařízení Rady 2020/1998).

Do každé členské země, nebo do státu s patřičnými bilaterálními (dvoustrannými) smlouvami, vysílá EU lidskoprávní delegace, které situaci v zemi analyzují a zpracovávají návrhy, jak současný režim v zemi zlepšit. Tyto delegace sehrávají také důležitou roli v tvorbě dlouhodobých unijních strategií (ty mimo jiné mohou mít vliv i na tvorbu unijního rozpočtu), v komunikaci s nevládními organizacemi, vytvářejí podklady pro lidskoprávní dialogy a každý rok bývají jejich poznatky shrnuty ve výročních zprávách (Lerch, 2021).

V návaznosti na snahu chránit lidská práva a podporovat jedince a skupiny bojující za dodržování těchto hodnot, uděluje Evropský parlament každoročně Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Krom toho Evropský parlament monitoruje demokratický průběh voleb a okolnosti jejích pořádání a ustanovení nové vlády. Vrcholní politici Evropské unie se pravidelně stýkají s předními osobnostmi bojující za lidská práva a činí různá veřejná prohlášení (tamtéž).

 

Seznam zdrojů:

  1. LERCH, Marika. Lidská práva. Evropský Parlament [online]. Brusel: Evropský Parlament, 2021, 06-2021 [cit. 2021-7-23]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/165/lidska-prava
  2. SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII: (KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ). In: Úřední věštník Evropské unie [online]. Brusel: Evropská unie, 2012, 26. 10. 2012, s. 5-8 [cit. 2021-7-23]. ISSN C 326/20. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF
  3. Nařízení Rady 2020/1998: ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv. In: Úřední věštník Evropské unie [online]. Brusel: Evropská unie, 2020, 7. 12. 2020, s. 2-26 [cit. 2021-7-23]. ISSN LI 410/1. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R1998-20210322&qid=1627068681271&from=en
  4. "european union stars" by notarim is licensed with CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/