Právo uzavřít sňatek a založit rodinuČlánek 161. Muži i ženy, jakmile dosáhli plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodu příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.


2. Sňatky mohou být uzavřeny pouze se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů.


3. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu.


Všeobecná deklarace lidských práv přiznává všem lidem právo na svobodný vstup do manželství, což je veliký krok vpřed vzhledem k praxi běžné v minulosti. V současné době si většina z nás asociuje porušování tohoto práva především s případy ze vzdálených zemí, o kterých se dozvídáme ze sdělovacích prostředků, nicméně k domluveným a nedobrovolným sňatkům docházelo v ne tak vzdálené době i v mnoha evropských zemích a sňatky mezi příslušníky některých sociálních či náboženských skupin jsou dodnes nemožné či přinejmenším problematické.

 

V naší společnosti dnes považujeme za nejlegitimnější důvod vstupu do manželství vzájemnou lásku obou partnerů, což ale zdaleka nemusí být jediné kritérium pro uzavření sňatku. Studenti by se měli zamyslet nad tím, jaká jsou současná kritéria pro uzavírání manželství, z jakých důvodů se lidé brali v minulosti, kde a mezi jakými skupinami byly sňatky nepřijatelné a kdo rozhodoval o tom, kdo si koho může vzít. Zajímavé je také zamyšlení se nad možnými důvody a důesledky uzavření nedobrovolného sňatku.

 

Toto téma mimo jiné otevírá diskuzi o postavení žen ve společnosti, a to nejen v Burkině Faso, z něhož pochází zde uvedený příběh, ale i v dalších zemích včetně té naší, v minulosti i v dnešní době. Součástí je také seznámení s organizacemi, které se danou problematikou zabývají, a možnostmi aktivit, kterými mohou sami studenti přispět k podpoře dodržování práv žen.