Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout podpůrný materiál

Úvod do lidských práv

Trest smrti

 • International Standards on the Death Penalty (OBSE, 2010)

  Seznam výňatků z jednotlivých právních a politických dokumentů týkajících se trestu smrti. Najdete zde například dokumenty OBSE, úmluvy a protokoly OSN, rezoluce bývalé Komise OSN pro lidská práva vyzývající ke zrušení trestu smrti, výňatek z Evropské úmluvy o lidských právech a její 6. a 13. protokol zakazující trest smrti a směrnice EU týkající se politiky k trestu smrti vůči třetím zemím.

Uprchlíci a migranti

 • Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti

  Mezinárodní úmluva týkající se osob bez státní příslušnosti z roku 1954. Obsahuje základní definice osoby, kterou žádný stát dle svých práních předpisů nepovažuje za svého občana. Dokument se věnuje právnímu postavení těchto osob a jejich právům a povinnostem vůči státu.

 • Factsheet 20 (OHCHR): Human Rights and Refugees

  Dokument Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (OHCHR) se věnuje politikám OSN zaměřeným na problematiku uprchlictví. Jsou zde shrnuty základní globální i regionální dokumenty a úmluvy týkající se daného tématu. V tomto dokumentu je dán velký důraz na vazbu mezi uprchlictvím a lidskými právy.

Diskriminace

Práva dětí

 • Pekingská deklarace a akční platforma (1995)

  Pekingská platforma určuje 12 stěžejních oblastí zájmu pro odstranění překážek účasti žen ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Mezi ně patří například oblast vzdělání (rovný přístup ke vzdělání), zdraví (snížení úmrtnosti matek) nebo institucionální zabezpečení (začlenění hlediska rovnosti pohlaví do všech předpisů).  Akční platforma představuje cíle a doporučené kroky pro zlepšení přístupu žen k právům v těchto oblastech.

  Hlavním posláním Pekingské akční platformy je to, aby se státy zavázaly k formulování národních akčních plánů, jejichž cílem má být prosazování rovných příležitostí, vybudování národních institucionálních mechanismů pro realizaci strategických cílů a zohledňování dopadů vládních politik a opatření na ženy a muže (tzv. gender mainstreaming).

 • Factsheet 10 (OHCHR): The Rights of the Child

  Factsheet Vysokého komisaře OSN pro lidský práva o právech dítěte. Zabývá se Úmluvou o právech dítěte u roku 1989 a věnuje se též organizacím a legislativě zaměřené na práva dětí.

Práva žen

Svoboda slova

 • Kapitola 4: Svoboda slova, nesouhlasu a politické aktivity

  The Association for Civil Rights in Israel vydala zprávu Project Democracy: Fighting for the Ground Rules o stavu demokracie v Izraeli, jejíž čtvrtá kapitola se věnuje svobodě slova a poukazuje na vzrůstající hrozby pro tuto svobodu.

 • Svoboda slova v Číně

  Článek věnovaný svobodě slova v Číně poukazuje na rozpor mezi ideou (ústavními garancemi) a čínskou realitou. Autor zkoumá rozpory a politické důsledky svobody slova v Hong Kongu a Číně, které vyvěrají z formule: jedna země, dva systémy.