Svoboda slova

Svoboda slova nebo projevu je právo vyjadřovat své názory a myšlenky bez ohledu na to, zda se tak děje ve veřejném, nebo soukromém prostoru, a na použité médium (tisk, internet apod.). Svoboda projevu byla uznána za právo náležející všem lidem a zakotvena v čl. 19 Všeobecné deklrace lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech.

Zmíněný článek Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 říká: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“

Ani v 21. století však právo svobody slova a ochrana před cenzurou není absolutní. Kromě potlačování odlišných názorů v autoritativních režimech podléhá právo na svobodu projevu v demokratických státech určitým omezením z důvodu ochrany národní bezpečnosti, zamezení projevům rasové, náboženské či jiné nenávisti, ochrany práv druhých osob nebo veřejného zdraví a morálky.

V roce 2016 svoboda tisku klesla kvůli novým hrozbám novinářům ve velkých demokratických státech a přísným opatřením vůči svobodným médiím v autoritativních zemích jako Rusko a Čína. Politici v demokratických zemích jako Polsko a Maďarsko oslabují a podkopávají tradiční média, ovlivňují veřejnoprávní vysílání podle svých zájmů a propagují spřátelené soukromé stanice. Země s autoritativním režimem jako Turecko, Etiopie a Venezuela využívají politické a společenské nepokoje jako záminku k tvrdým zásahům proti nezávislým nebo opozičním médiím. Čelní představitelé v některých zemích subsaharské Afriky, Středního východu a Asie schvalují zákony omezující svobodu slova na internetu, nebo dokonce zamezují provozu telekomunikačních služeb (WhatsApp, Twitter) v klíčových momentech – před volbami nebo během protestů.

Z historie svobody slova

  • V roce 399 př. n. l. odmítá Sokrates nabízenou milost výměnou za opuštění filosofování a říká: „budu poslouchat více boha nežli vás“.

  • V roce 1633 je obviněn fyzik a astronom Galio Galilei z kacířství poté, co odmítl v té době platnou představu, že Slunce se točí kolem Země.

  • Holandský myslitel Erasmus Rotterdamský v knize O výchově křesťanského vladaře vydané v roce 1516 píše: „ve svobodném státě i jazyky by měly být svobodné“.

  • Svoboda projevu byla nejdříve zaručena ve Francii Deklarací práv člověka a občana z roku 1789.

  • O tři roky později, v roce 1791, byl přijat ve Spojených státech amerických První dodatek k ústavě, který kromě svobody vyznání, shromažďování a tisku garantoval i svobodu slova.

  • V roce 1859 publikoval Charles Darwin knihu o evoluci a teorii přírodního výběru navzdory odporu církví a věřících.

  • Ruský spisovatel Alexandr Solženicyn v roce 1962 publikuje novelu Jeden den Ivana Děnisoviče popisující život v pracovním táboře během Stalinovy vlády. V roce 1974 byl Solženicyn zbaven ruského občanství a vyhoštěn ze země.

  • V roce 1989 íránský ájatolláh Chomejní vyhlásil fatvu nad spisovatelem Salmanem Rushdiem kvůli jeho knize Satanské verše, kterou označil za rouhačskou.