Svoboda slova

Od začátku roku 2013 bylo

 • zabito 35 novinářů kvůli své práci (nejvíce v Sýrii, Pákistánu a Somálsku)
 • uvězněno 178 novinářů (největší počet v Turecku, Eritrei a Sýrii)
 • uvězněno 162 lidí v souvislosti s jejich aktivitou na internetu (z toho 69 v Číně)

data k 20. 8. 2013

 

Tři policisté zadržují politického aktivistu během protestu v Baku, Ázerbajdžán, 12. března 2011. ©AIR12 Press Images

Svoboda slova nebo projevu je právo vyjadřovat své názory a myšlenky bez ohledu na to, zda se tak děje ve veřejném, nebo soukromém prostoru, a na použité médium (tisk, internet apod.). Svoboda projevu byla uznána za právo náležející všem lidem a zakotvena v Článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (ICCPR)


Zmíněný článek Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 říká:

„Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“

 

Ani v 21. století však právo svobody slova a ochrana před cenzurou není absolutní. Kromě potlačování odlišných názorů v autoritativních režimech podléhá právo na svobodu projevu v demokratických státech určitým omezením z důvodu ochrany národní bezpečnosti, zamezení projevům rasové, náboženské či jiné nenávisti, ochrany práv druhých osob nebo veřejného zdraví a morálky.

 

Z historie svobody slova

 • V roce 399 př. n. l. odmítá Sokrates nabízenou milost výměnou za opuštění filosofování a říká: „budu poslouchat více boha nežli vás“.
 • V roce 1633 je obviněn fyzik a astronom Galio Galilei z kacířství poté, co odmítl v té době platnou představu, že Slunce se točí kolem Země.
 • Holandský myslitel Erasmus Rotterdamský v knize O výchově křesťanského vladaře vydané v roce 1516 píše: „ve svobodném státě i jazyky by měly být svobodné“.
 • Svoboda projevu byla nejdříve zaručena ve Francii Deklarací práv člověka a občana z roku 1789.
 • O tři roky později, v roce 1791, byl přijat ve Spojených státech amerických První dodatek k ústavě, který kromě svobody vyznání, shromažďování a tisku garantoval i svobodu slova.
 • V roce 1859 publikoval Charles Darwin knihu o evoluci a teorii přírodního výběru navzdory odporu církví a věřících.
 • Ruský spisovatel Alexandr Solženicyn v roce 1962 publikuje novelu Jeden den Ivana Děnisoviče popisující život v pracovním táboře během Stalinovy vlády. V roce 1974 byl Solženicyn zbaven ruského občanství a vyhoštěn ze země.
 • V roce 1989 íránský ájatolláh Chomejní vyhlásil fatvu nad spisovatelem Salmanem Rushdiem kvůli jeho knize Satanské verše, kterou označil za rouhačskou.