Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout podpůrný materiál

 • Pekingská deklarace a akční platforma (1995)

  Pekingská platforma určuje 12 stěžejních oblastí zájmu pro odstranění překážek účasti žen ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Mezi ně patří například oblast vzdělání (rovný přístup ke vzdělání), zdraví (snížení úmrtnosti matek) nebo institucionální zabezpečení (začlenění hlediska rovnosti pohlaví do všech předpisů).  Akční platforma představuje cíle a doporučené kroky pro zlepšení přístupu žen k právům v těchto oblastech.

  Hlavním posláním Pekingské akční platformy je to, aby se státy zavázaly k formulování národních akčních plánů, jejichž cílem má být prosazování rovných příležitostí, vybudování národních institucionálních mechanismů pro realizaci strategických cílů a zohledňování dopadů vládních politik a opatření na ženy a muže (tzv. gender mainstreaming).

 • Factsheet 10 (OHCHR): The Rights of the Child

  Factsheet Vysokého komisaře OSN pro lidský práva o právech dítěte. Zabývá se Úmluvou o právech dítěte u roku 1989 a věnuje se též organizacím a legislativě zaměřené na práva dětí.

 • Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojení dětí do ozbrojených konfliktů

  Protokol doplňující Úmluvu o právech dítěte. Státy, které ho ratifikovaly, se zavazují k zamezování využívání dětských vojáků v ozbrojených konfliktech.

 • Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

  Druhý protokol doplňující Úmluvu o právech dítěte o ustanovení, jehož ratifikací se státy zavazují k maximální snaze o zastavení pro psychické i fyzické zdraví škodlivých jevů, jako například obchod s dětmi, dětská prostituce a podobně.

 • STIGMATA – Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy

  Publikace Evropského centra pro práva Romů byla následně doplněna o předmluvu a kritickou analýzu  vytvořenou ERRC, Ligou lidských práv a Společenstvím Romů na Moravě. Obsahuje rozbor problémů ve vzdělávání romských dětí, kritiku české legislativy a návrhy řešení současné situace.

 • Informačního bulletin Úřadu pro ochranu osobních údajů 1/2010

  Bulletin se věnuje aktuálnímu tématu ochrany práv dětí na internetu. Jsou zde popsány politiky EU zacílené na bezpečnější prostředí internetu a možné hrozby, které zde pro děti vznikají. Je zde zdůrazněna nutnost vzdělávání dětí v této oblasti.