O PROJEKTU ŠKOLY PŘÁTELSKÉ K LIDSKÝM PRÁVŮM

Projekt Školy přátelské k lidským právům (Human Rights Friendly Schools) je celosvětovým projektem Amnesty International v oblasti vzdělávání k lidským právům. Cílem projektu je podpora rozvoje celosvětové kultury lidských práv, a to pomocí práce se studenty a učiteli na středních školách po celém světě a vytvořením sítě škol přátelských k lidským právům.

Školy, které se účastní tohoto projektu, se zavazují rozvíjet celoškolní přístup k vzdělávání v oblasti lidských práv, zahrnout lidskoprávní hodnoty a principy do klíčových oblastí školního života včetně řízení školy, výuky, vztahů na škole a školního prostředí.

 

O POZADÍ PROJEKTU HUMAN RIGHTS FRIENDLY SCHOOLS

Mezinárodní projekt Školy přátelské lidská práva vznikl v rámci Světového programu OSN pro vzdělávání v oblasti lidských práv. První fáze tohoto programu (2005-2009) kladla důraz na integraci vzdělávání k lidským právům na základních a středních školách po celém světě. V této fázi byl prosazován celostní přístup k lidskoprávnímu vzdělávání a národní vlády byly nabádany, aby podporovaly školy ve výuce lidských práv, ale aby rovněž zajistily, že způsob, jakým byly školy vedeny, odpovídal hodnotám a principům lidských práv.

Druhá fáze programu začala v roce 2009 a soustředila se na vyšší vzdělávání, nicméně nadále se zdůrazňovala pokračující snaha zařadit lidskoprávní vzdělávání do škol. Nedávno byla přijata nová Deklarace OSN pro vzdělávání v oblasti lidských práv, která znovu zdůrazňuje právo na vysokou kvalitu vzdělávání k lidským právům a potřebu zahrnout lidskoprávní vzdělávání do oficiálního vzdělávacího systému členských států.

Projekt Školy přátelské k lidským právům staví na nemálu dosavadních iniciativ a doplňuje je. Tyto iniciativy probíhají v posledních letech na místní a národní úrovni od Indie přes Irsko po Kolumbii a Spojené státy pod vedením organizací jako jsou UNICEF, Amnesty International v Irsku a Spojeném Království či Escuela Nueva v Kolumbii. Tento projekt představuje skvělou příležitost pro Amnesty International podpořit země po celém světě, aby se lidská práva stala nedílnou součástí jejich národního vzdělávacího systému.

Pilotní fáze projektu proběhla v době od září 2009 do července 2011 a účastnilo se jí 15 středních škol ze 14 zemí. Druhá fáze započala v roce 2011 v dalších 7 zemích, včetně České republiky. Může to být právě vaše škola, která zahájí projekt v ČR, přihlaste ji!

 

Ke stažení:

 

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU K PROJEKTU